Format Penyata Kewangan

Format Penyata Kewangan

Akaun Perdagangan & Untung Rugi Secara Berasingan.
Akaun Perdagangan & Akaun Untung Rugi Digabungkan.
Pentaya Pendapatan.
Kunci Kira-kira Bentuk Akaun "T".
Kunci Kira-kira Bentuk Penyata.
Latihan.  

 1. Format Akaun Perdagangan & Untung Rugi Secara Berasingan

 Akaun Perdagangan  bagi tempoh berakhir 31 Disember 1999

Stok awal

 

RM1000

Jualan

RM6000

Belian

5000

 

(-) Pulangan Jualan

200

(-) Pulangan Belian

200

 

Jualan bersih

5800

Belian bersih

4800

 

 

 

Angkutan Masuk

200

 

 

 

Duti Import

500

 

 

 

Insuran Belian

300

 

 

 

Upah atas belian

200

6000

 

 

Kos barang untuk dijual

 

7000

 

 

(-) Stok Akhir

 

3000

 

 

Kos jualan

 

4000

 

 

Untung Kasar

 

1800

(atau Rugi Kasar)

 

 

 

5800

 

5800

 Akaun Untung Rugi  bagi tempoh berakhir 31 Disember 1999

(atau Rugi Kasar*)

 

Untung Kasar

RM1800

Iklan

RM100

Komisen diterima

200

Angkutan keluar

200

Faedah diterima

1000

Belanja am

300

Diskaun diterima

2000

Insuran

400

Sewa diterima

1000

Susutnilai

500

(Pengurangan P.hutang Ragu*)

 

Komesen diberi

600

 

 

Sewa dibayar

700

 

 

Alat Tulis

800

 

 

Faedah atas pinjaman

900

 

 

Hutang lapok

200

 

 

Pertambahan P.Hutang Ragu*

300

 

 

Untung Bersih

1000

(atau Rugi Bersih*)

 

 

6000

 

6000

 


2.  Format Akaun Perdagangan & Akaun Untung Rugi Digabungkan.

 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tempoh berakhir 31 Disember 1999

Stok awal

 

RM1000

Jualan

RM6000

Belian

5000

 

(-) Pulangan Jualan

200

(-) Pulangan Belian

200

 

Jualan bersih

5800

Belian bersih

4800

 

 

 

Angkutan Masuk

200

 

 

 

Duti Import

500

 

 

 

Insuran Belian

300

 

 

 

Upah atas belian

200

6000

 

 

Kos barang untuk dijual

 

7000

 

 

(-) Stok Akhir

 

3000

 

 

Kos jualan

 

4000

 

 

Untung Kasar

 

1800

(atau Rugi Kasar)

 

 

 

5800

 

5800

(atau Rugi Kasar*)

 

Untung Kasar

1800

 

Iklan

100

Komisen diterima

200

 

Angkutan keluar

200

Faedah diterima

1000

 

Belanja am

300

Diskaun diterima

2000

 

Insuran

400

Sewa diterima

1000

 

Susutnilai

500

(Pengurangan P.hutang Ragu*)

 

 

Komesen diberi

600

 

 

 

Sewa dibayar

700

 

 

 

Alat Tulis

800

 

 

 

Faedah atas pinjaman

900

 

 

 

Hutang lapok

200

 

 

 

Pertambahan P.Hutang Ragu*

300

 

 

 

Untung Bersih

1000

(atau Rugi Bersih*)

 

 

 

6000

 

6000

 


 3.  Format Pentaya Pendapatan.

 Penyata Pendapatan bagi tempoh berakhir 31 Disember 1999

Jualan

 

 

RM6000

(-) Pulangan Jualan

 

 

200

Jualan bersih

 

 

5800

 

 

 

 

(-) Kos Jualan:

 

 

 

        Stok awal

 

RM1000

 

        Belian

RM5000

 

 

        (-) Pulangan Belian

200

 

 

      Belian bersih

4800

 

 

           Angkutan Masuk

200

 

 

           Duti Import

500

 

 

           Insuran Belian

300

 

 

           Upah atas belian

200

6000

 

      Kos barang untuk dijual

 

7000

 

      (-) Stok Akhir

 

3000

 

      Kos jualan

 

 

4000

Untung Kasar

 

 

1800

 

 

 

 

(+) Hasil lain :

 

 

Komisen diterima

200

 

Faedah diterima

1000

 

Diskaun diterima

2000

 

Sewa diterima

1000

 

(Pengurangan P.hutang Ragu*)

 

4200

 

 

6000

(-) Belanja Lain:

 

 

Iklan

100

 

Angkutan keluar

200

 

Belanja am

300

 

Insuran

400

 

Susutnilai

500

 

Komesen diberi

600

 

Sewa dibayar

700

 

Alat Tulis

800

 

Faedah atas pinjaman

900

 

Hutang lapok

200

 

Pertambahan P.Hutang Ragu*

300

5000

Untung Bersih

 

1000

 

 

 

 

 


4. Format  Kunci Kira-kira Bentuk Akaun "T".

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 1999

Aset Tetap

 

 

 

EkuitiPemilik 

Premis 

20000

Modal awal

 

42000

Kenderaan

20000

 

(+) Untung Bersih

@ (-) Rugi Bersih

 

1000

(-) Peruntukan susutnilai Kenderaan.

5000

15000

 

 

 

43000

Alatan Pelabat

 

5000

 

(-) Ambilan

 

     1000

(-) Peruntukan susutnilai     Alatan Pejabat.

 

 

1000

 

      4000

Modal akhir

 

    42000

 

 

 

Kelengkapan

 

 

     3000

Liabiliti Jangka Panjang

 

 

 

 

 

      42000

Pinjaman bercagar

RM10000

 

Aset Semasa

 

 

 

Pinjaman bank

      10000

 20000

Stok akhir

 

      3000

 

 

 

 

Penghutang

RM5000

 

 

Liabiliti Semasa

 

 

(-) Peruntukan Hutang

 

 

 

Pemiutang

      3000

 

     Ragu

1000     

   4000

 

Belanja Terakru

      1000

 

Belanja Terdahulu

 

      1000

 

Hasil Terdahulu

      1000

   5000

Hasil Terakru

 

      2000

 

 

 

 

Bank

 

10000     

 

 

 

 

Tunai

 

      5000

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67000

 

 

67000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Format  Kunci Kira-kira Bentuk Penyata.

 Kunci Kira-kira pada 31 Disember 1999

Aset Tetap

 

 

 

Premis

 

 

RM20000

Kenderaan

 

RM20000

 

(-) Peruntukan susutnilai Kenderaan

 

5000 

15000

Alatan Pelabat

 

5000

 

(-) Peruntukan susutnilai Alatan Pejabat.

 

1000

      4000

Kelengkapan

 

 

     3000

 

 

 

      42000

Aset Semasa

 

 

 

Stok akhir

 

      3000

 

Penghutang

RM5000

 

 

(-) Peruntukan Hutang Ragu

1000     

   4000

 

Belanja Terdahulu

 

      1000

 

Hasil Terakru

 

      2000

 

Bank

 

10000     

 

Tunai

 

      5000

 

 

 

25000

 

Liabiliti Semasa

 

 

 

Pemiutang

      3000

 

 

Belanja Terakru

      1000

 

 

Hasil Terdahulu

      1000

   5000

 

Modal Kerja

 

 

20000

 

 

 

62000

 

 

 

 

Ekuiti Pemilik

 

 

 

Modal awal

 

 

RM42000

(+) Untung Bersih  @ (-) Rugi Bersih

 

 

1000

 

 

 

43000     

(-) Ambilan

 

 

     1000

Modal akhir

 

 

    42000

 

 

 

 

Liabiliti Jangka Panjang

 

 

 

Pinjaman bercagar

 

RM10000

 

Pinjaman bank

 

      10000

 20000

 

 

 

 

 

 

 

62000

 

 


 LATIHAN

 1.             Kengkapkan jadual berikut dengan menandakan " / ". 

Bil.

Akaun

Akaun Perdagangan

Akaun Untung Rugi

 

 

Debit

Kredit

Debit

Kredit

(a)

Belian

 

 

 

 

(b)

Angkutan Masuk

 

 

 

 

(c)

Angkutan Keluar

 

 

 

 

(d)

Gaji

 

 

 

 

(e)

Insurans

 

 

 

 

(f)

Duti atas belian

 

 

 

 

(g)

Diskaun diterima

 

 

 

 

(h)

Stok awal

 

 

 

 

(i)

Sewa

 

 

 

 

(j)

Bunga diterima

 

 

 

 

(k)

Diskaun diberi

 

 

 

 

(l)

Komisen diterima

 

 

 

 

(m)

Gaji dan Upah

 

 

 

 

(n)

Alatulis

 

 

 

 

(o)

Penginapan

 

 

 

 

(p)

Insurans import

 

 

 

 

(q)

Belanja pos

 

 

 

 

(r)

Angkutan import

 

 

 

 

(s)

Belanja am

 

 

 

 

(t)

Iklan

 

 

 

 

(u)

Pulangan Belian/ Keluar

 

 

 

 

(v)

Pulangan Jualan/ Masuk

 

 

 

 

(w)

Jualan

 

 

 

 

(x)

Stok akhir

 

 

 

 

(y)

Cukai atas belian

 

 

 

 

(z)

Kadar bayaran

 

 

 

 


2.Daripada baki-baki yang berikut,

Stok awal

RM8,000

Duti Belian

4,000

Belian

36,700

Gaji

5,000

Jualan

63,800

Komisen diterima

2,400

Pulangan Masuk

600

Diskaun diterima

1,200

Pulangan Keluar

700

Sewa

3,600

Angkutan keluar

1,500

Kadar bayaran

1,000

Angkutan masuk

1,700

 

 

 Stok di tangan pada 31 Disember 1996 dinilaikan :

                (i)   Harga pasaran RM7,600                               (ii)  Harga kos RM6,600

 Anda dikehendaki menyediakan :

(a)           Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi bagi tempoh berakhir 31 Disember 1996.

(b)           Penyata Pendapatan bagi tempoh berakhir 31 Disember 1996.

 [Jawapan :  Untung Kasar  RM20,100; Untung Bersih RM12,600] 


3. Imbangan Duga Perniagaan Nani pada 30 Jun 1997 adalah seperti berikut :

 

 

Debit (RM)

Kredit (RM)

 

Tunai

720

 

 

Penghutang dan Pemiutang

3,500

4,400

 

Stok 1 Julai 1996

12,610

 

 

Kenderaan

16,000

 

 

Pinjaman bank

 

5,000

 

Belian dan Jualan

25,500

37,540

 

Pulangan

320

 

 

Komisen

 

450

 

gaji

1,200

 

 

Sewa

1,800

 

 

Insurans

600

 

 

Kadar bayaran

240

 

 

Peruntukan hutang ragu

 

100

 

Modal

 

15,000

 

 

62,490

62,490

                 Stok  pada 30 Jun 1997 dinilai sebanyak  RM11,800.

 Anda dikehendaki menyediakan

 (a)  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 1995, dan Kunci               Kira-kira pada 30 Jun 1995.

(b)    Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 1995,. dan         Kunci Kira-kira pada 30 Jun   1995 dalam bentuk penyata (tujukkan modal kerja).


4.             Lengkapkan jadual yang berikut dengan menandakan " / ".

 

Bil.

Akaun

Akaun Perdagangan

Akaun Untung Rugi

Kunci Kira-kira

 

 

Debit

Kredit

Debit

Kredit

Aset

L & EP

(a)

Belian

 

 

 

 

 

 

(b)

Angkutan Masuk

 

 

 

 

 

 

(c)

Angkutan Keluar

 

 

 

 

 

 

(d)

Kenderaan

 

 

 

 

 

 

(e)

Faedah Pinjaman

 

 

 

 

 

 

(f)

Duti atas belian

 

 

 

 

 

 

(g)

Diskaun diterima

 

 

 

 

 

 

(h)

Pinjaman Bercagar

 

 

 

 

 

 

(i)

Sewa diterima

 

 

 

 

 

 

(j)

Bunga dibayar

 

 

 

 

 

 

(k)

Diskaun diterima

 

 

 

 

 

 

(l)

Komisen diterima

 

 

 

 

 

 

(m)

Alat Pejabat

 

 

 

 

 

 

(n)

Alatulis

 

 

 

 

 

 

(o)

Mesin dan Logi

 

 

 

 

 

 

(p)

Insurans atas belian

 

 

 

 

 

 

(q)

Belanja pos

 

 

 

 

 

 

(r)

Gadaijanji atas premis

 

 

 

 

 

 

(s)

Belanja runcit

 

 

 

 

 

 

(t)

Bangunan

 

 

 

 

 

 

(u)

Pengiklanan

 

 

 

 

 

 

(v)

Penghutang

 

 

 

 

 

 

(w)

Jualan

 

 

 

 

 

 

(x)

Pemiutang

 

 

 

 

 

 

(y)

Overdraf Bank

 

 

 

 

 

 

(z)

Modal

 

 

 

 

 

 

 

5.             Berikut ialah Imbangan Duga yang dipetik daripada buku akaun Noriza pada 30 Jun 1996.

 Imbangan Duga pada 30 Jun  1996

 

Akaun

Debit (RM)

Kredit(RM)

 

Kedai Perniagaan

42,000

 

 

Stok pada 01.07.95

8,000

 

 

Kelengkapan

3,000

 

 

Kenderaan Bermotor

21,000

 

 

Belian dan Jualan

40,300

78,500

 

Pulangan

200

300

 

Ambilan

700

 

 

Penghutang dan Pemiutang

10,400

9,000

 

Angkutan Belian

1,750

 

 

Angkutan Jualan

3,250

 

 

Duti atas Belian

650

 

 

Upahan

2,160

 

 

Sewa

1,750

3,000

 

Komisen

2,700

3,040

 

Insurans

350

 

 

Tunai

840

 

 

Bank

 

1,650

 

Gadaijanji atas Kedai

 

15,000

 

Modal

 

28,560

 

 

139,050

139,050

                 Stok pada 30.06.96 :            
                (a)           Harga kos RM10,000
                (b)           Harga pasaran RM12,000
 
 Anda dikehendaki menyediakan
 (a)    Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi bagi setengah tahun berakhir 30 Jun 1996 dan Kunci Kira-kira pada tarikh tersebut.
(b)     Penyata  Perdagangan dan  Untung Rugi bagi setengah tahun berakhir 30 Jun 1996 dan    Kunci Kira-kira bentuk penyata  pada tarikh tersebut (tunjukkan modal kerja) .
 
[Jawapan :  Untung Kasar  RM37,900; Untung Bersih RM33,730; KKK RM87,240]
 

 6.             Berikut ialah senarai baki akaun pada 31 Disember 1997 yang dipetik daripada buku-buku En.Ramli :

 

Stok pada 1 Januari 1997

RM8,250

 

Penghutang

22,000

 

Pemiutang

10,470

 

Bank

28,000

 

Tanah dan Bangunan (kos)

56,000

 

Kenderaan Bermotor (kos)

48,000

 

Peruntukan Susutnilai - Kenderaan Bermotor

29,600

 

Angkutan Masuk

1,600

 

Angkutan Keluar

2,400

 

Cukai Belian

1,300

 

Pulangan Masuk

460

 

Pulangan Keluar

700

 

Belian

30,000

 

Jualan

93,300

 

Pengiklanan

4,400

 

Kadar Bayaran

1,160

 

Peruntukan Hutang Ragu

1,600

 

Insurans

720

 

Diskaun Diberi

1,020

 

Komisen Diterima

4,600

 

Hutang Lapuk

300

 

Bunga Pinjaman

1,260

 

Pinjaman

18,000

 

Ambilan

6,400

 

Gaji

10,000

 

Modal

65,000

 Stok pada 31 Disember 1997 bernilai RM13,400 mengikut harga pasaran dan                RM11,200 pada harga kos.

 Anda dikehendaki menyediakan :
(a)           Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi bagi setengah tahun berakhir 31 Disember 1997 dan Kunci Kira-kira pada tarikh tersebut.
(b)           Penyata Pendapatan  bagi setengah tahun berakhir 31 Disember 1997 dan Kunci Kira-kira berbentuk penyata pada tarikh tersebut (tunjukkan modal kerja).