Tjoflöjters

Föreningen Tjoflöjters stadgar

 • Antagna på föreningens årsmöte 21 sep 1985
 • Ändrade på föreningen årsmöte 3 sep 1988
 • Ändrade på föreningen årsmöte 22 dec 1993
 • § 1 SYFTE

  Föreningen har till syfte att främja bevara och utveckla den klassiska tjoflöjtismen, samt att vid speciella tillfällen delge allmänheten denna.

  § 2 MEDLEMSKAP

  i Föreningen tillämpar öppet medlemskap enligt definitionen i lagen om statlig inkomstskatt paragraf 7,5 mom C.

  ii Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

  § 3 VAL AV STYRELSE

  Styrelsen väljs genom lottning bland föreningens medlemmar.

  § 4 STYRELSE

  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, cermonimästare samt VD. Styrelsen är beslutsmässig endast då samtliga medlemmar är närvarande. Styrelsen väljes på ett år.

  § 5 MÖTEN

  Möte hålls på begäran av medlem. Mötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande.

  § 6 RÖSTRÄTT

  Varje medlem har en röst. Vid jämna röstutfall avgör lotten.

  § 7 TILLGÅNGAR

  Varje medlem äger lika stor andel av tillgångarna.

  § 8 STADGAR

  Ändring av stadgar kan göras. Ändringen skall beslutas med minst 5/6 majoritet.

  § 9 UPPLÖSNING

  Beslut om föreningens upplösning fattas med minst 5/6 majoritet på två efter varandra följande möten. Mötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum.

  § 10 ÅRSMÖTE

  Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Årsmöte hålls i december månad. På årsmötet tillsätts ny styrelse för nästa verksamhetsår

  Stockholm 22 december 1993