TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İNTERAKTİF TEST... TÜRKİYE'DE İLK KEZ VE SADECE BU SİTEDE...
ANA SAYFA
NAZAN BEKİROĞLU
ŞİİRLER
YOMRA LİSESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTLERİ 
KEŞAP 
GİRESUN
GİRESUN KARŞILAMASINI DİNLEYİN...
LİNKLER
PROGRAMLAR
WEBMASTER HAKKINDA
ZİYARETÇİ DEFTERİNİ İMZALAYABİLİRSİNİZ
ZİYARETÇİ DEFTERİNİ OKUYABİLİRSİNİZ
 
ESKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNİ DE OKUYABİLİRSİNİZ
  bu siteyi giriş sayfam yap...


 

Bu testte yer alan soruların TÜM hakkı DURSUN ŞAHİN'E aittir. 
İzinsiz olarak kullanılması, yayınlanması, kopyalanması 
suç teşkil etmektedir.
diğer testlerİmİz:

Testimiz şimdilik 50 genel Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan oluşmaktadır.
Cevaplama süresi 40 dakikadır. Başarılar, ilginize teşekkürler...
DİKKAT: TESTİ İKİ FARKLI ŞEKİLDE UYGULAYABİLİRSİNİZ.
1. Her sorunun cevabını anında kontrol edebilirsiniz.
2. Cevaplara bakmadan en sonunda başarınızı yüzde olarak görebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?
a) Arapça
b) Latin alfabesi
c) Kiril Alfabesi
d) Çince
e) Uygurca


2. Bir dilin tarih içinde metinlerle inceleyemediğimiz dönemlerinde ayrılmış olan 
kollarına ne denir ?
a) Ağız
b) Şive 
c) Lehçe
d) Kültürel farklılaşma
e) Dil coğrafyası


3. Aşağıdakilerden hangisi ilk islâmî eserlerden değildir ?
a) Dede Korkut Hikâyeleri
b) Kutadgu Bilig
c) Atabetü'l-Hakâyık
d) Dîvân-ı Hikmet
e) Dîvânu Lûgâti't-Türk


4. Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir ?
a) Morfoloji
b) Etimoloji       
c) Diyalektoloji    
d) Semantik
e) Nekroloji


5. Şiirin şekil unsurları arasında hangisi yoktur ?
a) Ölçü
b) Kafiye
c) Nazım Birimi
d) Vurgu
e) Redif


6. Çiçekler,nasıl da gülümsüyor bu akşam vakti." cümlesinde hangi 
söz sanatı vardır ?
a) Teşhis
b) Teşbih
c) Tenasüp      
d) Tecâhül-i ârif    
e) Tezat


7. Güya ben onu dinlemiyormuşum." cümlesinde hangi söz sanatı yapılmıştır ?
a) Teşhis
b) Teşbih
c) Tenasüp      
d) Tecâhül-i ârif    
e) Tezat


8. Aşağıdakilerden hangisi hecenin 5 şairinden biri değildir?
a) Faruk Nafiz
b) Enis Behiç
c) Yusuf Ziya
d) Orhan Seyfi
e) Mehmet Emin


9. Garip akımının öncüsü olan Cumhuriyet dönemi şairi kimdir ?
a) Oktay Rıfat
b) Orhan Veli
c) Melih Cevdet
d) Cahit Sıtkı
e) Ziya Osman


10. "Bunu oraya hanginiz bıraktınız,diye bize sormaya başladı." cümlesinde 
kaç tane zamir vardır ?
a) 1
b) 2
c) 3        
d) 4      
e) Yoktur


11. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına." cümlesinde yer alan 
"şu"nun görevi nedir ? 
a) İşaret zamiri
b) İşaret sıfatı
c) Basit kelime
d) Tek heceli kelime
e) Hiçbiri


12. "Dün gece sen uyurken,yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana." cümlesinde 
yer almayan öge hangisidir ?
a) Özne
b) Yüklem
c) Zarf tümleci
d) Dolaylı tümleç
e) Nesne


13. Yahya Kemâl'in "Sessiz Gemi" şiirinde sessiz gemi,"ölüm"ü simgelemektedir. 
Bu sanata ne ad verilir ?
a) Açık istiâre
b) Kapalı istiâre
c) Temsîlî istiâre
d) Kinâye
e) Tevriye


14. Olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir ?
a) Ömer Seyfettin
b) Sait Faik
c) Memduh Şevket
d) Haldun Taner
e) Necati Cumalı


15. Türk edebiyatının dönemlere ayrılamasında kullanılan ölçütler arasında 
hangisi yoktur ?
a) Kültürel farklılaşma
b) Dînî hayat
c) Dil coğrafyası
d) Sanat anlayışı
e) Tarihi süreç 


16. Dünya edebiyatında ilk hikâye örneği hangisidir ?
a) Değirmenimden Mektuplar
b) Dekameron Hikâyeleri
c) Binbir Gece Masalları
d) İlyada ve Odysseia
e) Şehnâme


17. Hangisi İslâmiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir ?
a) Oğuz Kağan
b) Ergenekon
c) Şu
d) Battal Gazi
e) Türeyiş


18. "Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım ?" cümlesinde soru anlamı 
neyle sağlanmıştır ?
a) Soru eki
b) Soru sıfatı
c) Soru zarfı
d) Soru zamiri
e) Hiçbiri


19. "-Evet." yapıca nasıl bir cümledir ?
a) Basit
b) Birleşik
c) Eksiltili
d) Olumlu
e) Kurallı


20. "Otuz Beş Yaş" hangi şairimize aittir ?
a) Orhan Veli
b) Necip Fâzıl
c) Orhan seyfi
d) Cahit Sıtkı
e) Arif Nihat


21. Peyami Safa'nın Server Bedi imzasıyla yayınladığı romanlarının kahramanı kimdir ?
a) Matmazel Noralya
b) Cingöz Recai
c) İhsan		 
d) Abdullah Efendi
e) Hayri İrdal


22. "Giresun, doğal güzellikler yönünden en zengin ilimizdir." cümlesinin, 
yükleminin cinsine göre türü nedir ?
a) Öznel 
b) Nesnel		
c) Olumlu
d) Fiil
e) İsim


23. "Kahve koydum fincana, hele bakın Mican'a." cümlesinin yapıca türünü yazınız ?
a) Sıralı
b) Birleşik
c) Basit
d) Girişik
e) Devrik


24. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapıca farklıdır ?
a) Trabzonlu
b) Karnıbahar
c) Susuzluk
d) Başlangıç
e) Anlaşılan


25. "Bu gönlümü sana değil, ılgıt ılgıt yele vereyim." cümlesinde hangisi yoktur ?
a) Sıfat
b) İsim	
c) Zarf	
d) Zamir
e) Fiil


26.  "Aşkın aldı benden beni
    Bana seni gerek seni
    Ben yanarım dün ü günü
    Bana seni gerek seni"
   Yukarıdaki dörtlük hangi halk şairimize aittir ?
a) Mevlânâ
b) Hacı Bayram Veli
c) Hacı Bektaş Veli
d) Yunus Emre
e) Gevherî


27. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece." cümlesinde yer alan "ki"nin türü nedir ? 
a) Aitlik eki
b) Bulunma hali
c) Bağlaç
d) Zarf
e) Hiçbiri


28. İlk özel Türk gazetesi hangisidir ? 

a) Tercümân-ı Ahvâl
b) Cerîde-i Havâdis
c) Takvîm-i Vakâyı'
d) Ma'lûmât
e) İrtikâ


29. "Güleriz ağlanacak hâlimize." cümlesinde yer alan söz sanatı nedir?
.
a) Tenasüp
b) Tezat
c) Mecaz
d) Kinâye
e) Telmih


30. "Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne,Dede Korkut hikâyelerini 
diğer gözüne koysanız Dede Korkut ağır gelir." diyen, Türk edebiyatı tarihçisi kimdir?
a) Mehmet Kaplan
b) Muharrem Ergin
c) Orhan Şaik Gökyay
d) Nihad Sami Banarlı
e) Mehmet Fuat Köprülü


31."Bayrak Şairi" olarak bilinen şairimiz kimdir ?
a) Mehmet Âkif Ersoy
b) Namık Kemal
c) Mehmet Emin Yurdakul
d) Arif Nihat Asya
e) Ziya Gökalp


32. Şikâyetnâme, Su Kasîdesi, Beng ü Bâde, Leylâ ile Mecnûn kimin eseridir ?
a) Şeyh Gâlip
b) Fuzûlî
c) Bâkî
d) Nedim
e) Nef'î


33. "Hikemî Tarz"ın Klasik türk şiirindeki en önemli temsilcisi kimdir ?
a) Nâbî
b) Şeyh Gâlip
c) Nef'î
d) Mevlânâ
e) Şeyhülislam Yahya


34. Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseriyle Fuzûlî'nin "Şikâyetnâme" adlı 
eserinin ortak özelliği nedir ?

a) Mektup olmaları
b) Nazım olmaları
c) Methiyye olmaları
d) Hiciv (yergi) olmaları
e) Mensur yazılmaları


35. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar üç de bıçak yarası." 
ifadesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) Sıfat tamlaması
b) Takısız isim tamlaması
c) Edat
d) Belirtili isim tamlaması
e) Belirtisiz isim tamlaması


36. Romanının kahramanına,"Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir 
  posa halinde attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinme hakkını kendinde buluyorsun." 
  diyerek,Türk aydınının,anadolu insanından uzaklığını eleştiren yazar ve eseri hangisidir ?
a) Halide Edip - Vurun Kahpeye
b) Reşat Nuri - Çalıkuşu
c) Refik Halit - Memleket Hikâyeleri
d) Namık Kemal - İntibah
e) Yakup Kadri - Yaban


37. Aşağıdaki bileşik adlardan hangisi yapılışı bakımından farklıdır ?
a) Kuşadası
b) Kırşehir
c) Yeşilyalı
d) Bozkaya
e) Güzeltepe


38. Giresun'da tek sokak yoktur ki, benim ayağım basmamış olsun." cümlesiyle 
aynı anlamda olan hangisidir ?
a) Giresun'da ayağımın basmış olduğu çok sokak vardır.
b) Giresun'da ayağımın basmamış olduğu tek sokak vardır.
c) Giresun'da ayağımın basmış olduğu tek sokak vardır.
d) Giresun'da ayağımın basmamış olduğu tek sokak yoktur.
e) Giresun'da ayağımın basmış olmadığı tek sokak vardır.


39. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü ürünlerinden değildir ?
a) Koşuk
b) Sagu
c) Mani
d) Destan
e) Sav


40. Hangisi halk şairlerinin şiirlerini topladıkları kitaplara verilen addır ?
a) Güldeste
b) Divan
c) Cönk
d) Tezkire
e) Na't


41. Aşağıdakilerden hangi ikisi psikolojik roman türünün örnekleridir ?
a) Zehra - İntibah
b) Mai ve Siyah - Çalıkuşu
c) Eylül - Araba sevdası
d) Kırık Hayatlar - Sinekli Bakkal
e) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Eylül


42. Özne-yüklem ilişkisi yönünden hangisi farklıdır ?
a) Aynanın karşısında saatlerce tarandı.
b) Aylardan sonra ilk kez yıkandı.
c) Babasının aldığı bisiklete çok sevindi.
d) Bayram için bütün sokak süslendi.
e) Ders çalıştığı için çok yoruldu.


43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü farklı türde kullanılmıştır ?
a) Ben bu insanları anlayamıyorum.
b) Bu yıl Giresunspor amatöre düşecek gibi.
c) Uzun süre bu iş onu çok rahatsız etti.
d) Her zaman bu böyle çalışmaz.
e) Beni bu güzel havalar mahvetti.


44. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır ?
a) Getirdiğim kitaplardan hangisini beğendiniz ?
b) Sen buraya niçin yerleştin ?
c) Maça kaç kişi gelecekmiş ?
d) Bu konuda nasıl bir yöntem kullanılacak ?
e) Ne kadarını göndereceksiniz ?


45. Aşağıdakilerden hangisi yazarın yaşamıyla doğrudan ilgili bir tür değildir ?
a) Günlük
b) Anı
c) Otobiyografi
d) Öykü 
e) Gezi


46. Cevdet Bey ve Oğulları, Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı... gibi eserlerin sahibi
   olan günümüz romancısı kimdir?
a) Ayşe Kulin
b) Hilmi Yavuz
c) Mustafa Kutlu
d) Orhan Pamuk
e) Yaşar Kemal


47. Aşağıdakilerden hangisi Nazan Bekiroğlu'nun eserlerinden biri değildir ?
a) Mor Mürekkep
b) Nun Masalları
c) Halide Nusret Zorlutuna
d) Nigâr Hanım
e) Yusuf ile Zuleyha


48. Aşağıdakilerden hangisi Nazan Bekiroğlu'nun yazılarıyla yer aldığı 
bir yayın organı değildir ?
a) Dergâh
b) Türk Edebiyatı   
c) Zaman
d) Babıali Kültür     
e) İleri


49. "Hattat seni terketmeliyim.
   Hattat seni terketmeliyim." ifadelerinde yer alan söz sanatı nedir ?
a) Tenasüp
b) Tezat
c) Tekrir
d) Tevriye
e) Tecahül-i arif


50. "Üç nasip: Kuyu. Zindan. Züleyha." bu ifadede yer alan en belirgin sanatlar
hangileridir? 
a) Tenasüp-tezat
b) Tecahül-arif - tevriye
c) Tevriye-tenasüp
d) Mübalağa-nida
e) Telmih-tenasüp 


E-maillerinizi bekliyoruz.

Ana Sayfa

Material Copyright © 2001 DURSUN SAHIN

| ANA SAYFA | NAZAN BEKİROĞLU | ŞİİRLER | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ | KEŞAP | GİRESUN|

ZİYARETÇİ DEFTERİMİZİ İMZALAYABİLİRSİNİZ  ZİYARETÇİ DEFTERİMİZİ OKUYABİLİRSİNİZ |